Reklamace a záruka

Kdy můžete zboží reklamovat?

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. V případě, že jste podnikateli, je vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí zboží.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. 

Jak zboží reklamovat a jak nám ho předat?

Pro uplatnění reklamace je nutné nám předat reklamované zboží a potřebné údaje pro vyřízení reklamace, jako například vaše kontaktní údaje. Pro reklamaci můžete využít Formulář pro uplatnění reklamace viz níže. Při reklamaci jste povinni dostatečně věrohodným způsobem prokázat zakoupení reklamovaného zboží v našem e-shopu. Reklamaci se zbožím nám zašlete nebo osobně přineste na adresu Evolution Beauty Institut s.r.o. - 5. května 70, 140 00 Praha 4 spolu s údaji o reklamaci.

Při přijetí reklamace vám vydáme potvrzení o jejím přijetí.

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu. Lhůta 30 dnů počíná běžet od momentu, kdy jsme obdrželi vámi reklamované zboží.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového zboží, je vaší povinností nám původní zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme my.

Na co máte při reklamaci právo?

Při reklamaci si musíte zvolit, jakým způsobem preferujete reklamaci vyřešit. V případě, že má zboží vadu, máte právo na:

a) odstranění vady dodáním nového zboží bez vady nebo dodáním chybějící části zboží; nebo

b) na odstranění vady opravou Zboží, ledaže by bylo odstranění vady nemožné nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladné, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

V případě, že:

  • odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy; nebo
  • se vada projeví opakovaně; nebo
  • je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo
  • je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás,

máte právo na:

  • přiměřenou slevu z ceny; nebo
  • odstoupení od Smlouvy a vrácení kupní ceny

Právo na odstoupení od Smlouvy však nenáleží v případě, je-li vada zboží nevýznamná.

V případě, že jste si vadu na zboží způsobili sami, práva z vadného plnění vám nenáleží.

Vadou zboží není opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Všechny podrobnosti o reklamaci najdete v našich obchodních podmínkách.

Vzorový formulář pro reklamaci

Formulář ke stáhnutí zde.

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.depilujeme.cz
Obchodní společnost Evolution Beauty Institut s.r.o.
Se sídlem: 5. května 70, 140 00 Praha 4
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mailová adresa: info@depilujeme.cz
Telefonní číslo:  +420 731 514 401

 

Spotřebitel (vyplní zákazník):

Datum objednání:
Jméno a příjmení: 
E-mail:     
Telefonní číslo:
Doručovací adresa:     
Reklamované zboží:
Popis vad zboží:
Navrhovaný způsob vyřízení reklamace:

     

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis: