Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti Evolution Beauty Institut s.r.o. se sídlem 5. května 70, 140 00 Praha 4, IČO 07996811, DIČ CZ07996811, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 311293, e-mail info@depilujeme.cz, telefonní číslo +420 731 514 401, adresa provozovny 5. května 70, 140 00 Praha 4 („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.depilujeme.cz..

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete na adrese www.depilujeme.cz/vse-o-nakupu-2/zasady-ochrany-osobnich-udaju/.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

NĚKTERÉ DEFINICE

Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;

Objednávka je Váš závazný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující;

Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

Smlouva je smlouva o poskytování Zboží a služeb uzavřená mezi Námi a Vámi dle těchto obchodních podmínek.

Obecná ustanovení a poučení

Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli v Objednávce budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

Na našem E-shopu také poskytujeme přístup k hodnocení Zboží provedenému jinými spotřebiteli. Autenticitu takových recenzí zajišťujeme a kontrolujeme tím, že propojujeme hodnocení s konkrétními objednávkami, tudíž v interním systému u každého hodnocení vidíme i propojené ID objednávky, a tak jsme schopni ověřit a prokázat, že recenze pochází od reálného spotřebitele. Výsledné hodnocení Zboží je vypočítáno na základě aritmetického průměru ze všech udělených recenzí, u kterých jsme ověřili, že pochází od reálných spotřebitelů.

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Smlouvu s Námi je možné uzavřít v českém jazyce.

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili Objednávku. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „Do košíku“);

Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží, způsobu jeho doručení a platby;

Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

V průběhu tvorby Objednávky může až do doby jejího dokončení údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ Objednávku dokončíte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku dokončit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednat s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.

Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky formou přílohy e-mailové zprávy. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky, tj. ve znění přiloženém jako příloha potvrzující e-mailové zprávy, tvoří nedílnou součást Smlouvy. Potvrzením Objednávky dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi.

Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.

V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůžeme jako prodávající splnit, zašleme Vám na Vaši elektronickou adresu pozměněnou nabídku s uvedením možných variant objednávky.

Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena, v případě, že ji akceptujete, a to prostřednictvím elektronické pošty. Pokud s pozměněnou nabídkou nesouhlasíte, kupní smlouva zaniká.

V případě, že v rámci E-shopu nebo v Objednávce bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.

případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.

některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu formou slevového kódu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

Uživatelský účet

Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.

Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.

Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.

Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

Bankovním převodem na číslo účtu č. 2101602720/2010, vedený u společnosti Fio banka a.s. (dále jen „účet prodávajícího“); nebo v případě zahraniční platby a platby v EUR na účet č. 2602049273/2010 vedený u společnosti Fio banka a.s. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.gopay.com. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Okamžitým online bankovním převodem. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu GoPay, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: www.gopay.com. V případě platby okamžitým online bankovním převodem je Celková cena splatná do do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

Dobírkou. V takovém případě dojde k platbě při doručení Zboží oproti předání Zboží. V případě platby dobírkou je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

Hotově nebo kartou při osobním odběru v případě převzetí Zboží v Naší provozovně. V případě úhrady Celkové ceny při osobním odběru je Celková cena splatná při převzetí Zboží.

Na splátky. V takovém případě probíhá platba přes společnost Cofidis s.r.o, přičemž platba se řídí podmínkami této společnosti, které jsou dostupné na adrese: www.iplatba.cz/informace-pro-zakazniky-v1/. Celkovou cenu neobdržíme od Vás, ale od společnosti Cofidis s.r.o. Celková cena je splatná do 20 dnů od uzavření kupní smlouvy. Vy hradíte Celkovou cenu společnosti Cofidis s.r.o ve formě splátek, a to dle podmínek společnosti Cofidis s.r.o.

V návrhu objednávky nemusí být dostupné všechny výše zmíněné možnosti platby. Možnosti platby se v návrhu objednávky mohou měnit, a to automaticky s ohledem na objednané Zboží, hodnotu objednaného Zboží, celkovou hodnotu Objednávky, zvolený způsob Dopravy a další.

Faktura bude vystavena po uhrazení Celkové ceny a fyzicky přiložena ke Zboží. Pokud to povaha Zboží neumožňuje, faktura Vám bude zaslána elektronicky na e-mail, který jste uvedli v návrhu Objednávky.

Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je Celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžik provedení platby.

DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

Zboží Vám bude doručeno nejpozději do 30 dní způsobem dle Vaší volby, přičemž s ohledem na povahu a hmotnost objednaného Zboží můžete vybírat z následujících možností:

Osobní odběr na Naší provozovně.

Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna

Doručení na adresu prostřednictvím dopravních společností GLS, Zásilkovna, Německá pošta.

„Bez dopravy“ v případě objednání pouze elektronických produktů, jejichž součást netvoří žádné Zboží ve fyzické podobě

V návrhu objednávky nemusí být dostupné všechny výše zmíněné možnosti dopravy. Nabídka dopravy se v návrhu objednávky může měnit, a to automaticky s ohledem na objednané zboží, zvolený způsob Platby a další.

Zboží je možné doručit v rámci České republiky a zahraničních zemí uvedených v sekci Doprava a platba umístěné na tomto odkaze: https://www.depilujeme.cz/vse-o-nakupu-2/doprava-a-platba/.

Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. Doba uvedená v těchto Podmínkách je pouze orientační a může se lišit od skutečné doby dodání. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.

Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy, případně Zboží uskladnit, za což nám od Vás náleží úplata v obvyklé výši. Pokud se rozhodneme odstoupit od Smlouvy, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.

Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. 6.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.

V případě, že Vámi objednané Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

prodlení s dodáním Zboží od Našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. 6.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že Zboží:

odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;

je vhodné k účelu, pro který ho požadujete a s nímž souhlasíme;

je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;

je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá;

množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem Zboží téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;

je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat; a

odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které Vám byly poskytnuty před uzavřením smlouvy.

Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174b Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. 7.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů, případně osobně na adrese 5. května 70, 140 00 Praha 4. Pro reklamaci můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto volbu nemůžete následně bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi uplatněným právem z vadného plnění.

Má-li Zboží vadu, máte následující práva:

na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady, nebo dodáním chybějící části Zboží; nebo

na odstranění vady opravou Zboží,

ledaže by byl zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým způsobem nepřiměřeně nákladný, což se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro vás.

Jsme oprávněni odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady.

Dále máte právo na:

přiměřenou slevu z Ceny; nebo

odstoupení od Smlouvy,

jestliže:

odmítneme vadu odstranit nebo ji neodstraníme v souladu s právními předpisy;

se vada projeví opakovaně,

je vada podstatným porušením Smlouvy; nebo

je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Vás.

Právo na odstoupení od Smlouvy nenáleží v případě, je-li vada Zboží nevýznamná.

V případě, že jste si vadu na Zboží způsobili sami, práva z vadného plnění Vám nenáleží.

Vadou Zboží není opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání.

Při uplatnění reklamace Vám vystavíme písemné potvrzení, ve kterém bude uvedeno:

datum, kdy jste reklamaci uplatnili;

co je obsahem reklamace;

jaký způsob vyřízení reklamace požadujete;

Vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Nedohodneme-li se na delší lhůtě, do 30 dnů od obdržení reklamace odstraníme vady a poskytneme Vám informaci o vyřízení reklamace na uvedené kontaktní údaje. Pokud tato lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu.

O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem a vydáme Vám potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace. Pokud je reklamace oprávněná, náleží Vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vady dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinností oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

V případě, že jste spotřebitel, máte právo uplatit práva z vadného plnění u vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

odstoupení od smlouvy

K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsoby uvedenými v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení výslovně uvedena.

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu

dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

V případě, že jste spotřebitel, tedy osoba kupující Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, jejímž předmětem je několik kusů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli Smlouvu, na základě které Vám budeme Zboží dodávat pravidelně a opakovaně, začíná běžet dnem dodání první dodávky.

Od Smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u Našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z Naší strany, který tvoří přílohu č. 2 Podmínek.

Ani jako spotřebitel však nemůžete od Smlouvy odstoupit v případech, kdy je předmětem Smlouvy plnění uvedené v § 1837 Občanského zákoníku.

Lhůta k odstoupení dle čl. 8.2 Podmínek se považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou Smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze do výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme při dodání Zboží nabízeli.

V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena dříve, než Zboží obdržíme, nebo Nám prokážete, že došlo k jeho zaslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vracejte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. 8.2 Podmínek Nám však odpovídáte za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné k tomu, abyste se seznámili s povahou, vlastnostmi a funkčností Zboží, tj. způsobem, jakým byste se se Zbožím seznamovali v kamenné prodejně. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

Berete na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Vámi a Námi uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití Vašeho práva odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a jste povinni spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč jste se obohatili. V opačném případě budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání těchto předmětů možné, máme právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

My jsme oprávněni odstoupit od Smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před uplynutím doby uvedené v čl. 6.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

Uzavřením kupní smlouvy souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení včetně newsletterů, které souvisejí s Vaším nákupem. To znamená, že Vám můžeme nabízet Zboží podobného charakteru, jako Zboží, které jste u nás zakoupili, a to na základě oprávněného zájmu správce.

 

Při prohlížení webu www.depilujeme.cz souhlasíte s ukládáním tzv. nezbytných cookies na Váš počítač. Jedná se o cookies, které jsou potřebné pro provoz webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a zajišťují další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies nelze zakázat. Máte však možnost vyjádřit souhlas nebo nesouhlas s ukládáním analytických a reklamních cookies, případně podrobně nastavit, s ukládáním jakých typů cookies souhlasíte nebo nesouhlasíte.

 

Personalizované ceny

10.1. Všem neregistrovaným zákazníkům se zobrazují stejné ceny.

10.2. Registrovaní zákazníci mohou mít u vybraných produktů jiné ceny než neregistrovaní zákazníci. Výsledná cena produktu záleží na tom, do jaké zákaznické skupiny je registrovaný zákazník přiřazen.

10.3. Zákaznickou skupinu si vybíráte sami při založení Zákaznického účtu. Zařazení do určité zákaznické skupiny si však nemůžete nárokovat. Každou registraci schvalujeme a je na našem vyhodnocení, zda splňujete interní podmínky pro to, abyste byli do vybrané zákaznické skupiny zařazeni. Například podnikající zákazníci, kteří mají živnost „Kosmetické služby“ a kteří nakupují na IČO, jsou zařazeni do zákaznické skupiny „Kosmetičky“ a u vybraných produktů mají zvýhodněné ceny.

10.4. Zákazníky můžeme kdykoliv přeřadit do jiné zákaznické skupiny.

11. Bonusový program

11.1. Specifikace Bonusového programu

Bonusový program je zákaznický bonusový program společnosti Evolution Beauty Institute s.r.o, určený zákazníkům internetového obchodu www.depilujeme.cz. Jeho cílem je odměnit pravidelné registrované zákazníky obchodu dodatečnými bonusy ve formě zajímavých slev na objednávku nebo věcných dárků a odměn.

11.2. Pravidla a podmínky

11.2.1. Bonusový program je určen všem registrovaným uživatelům internetového obchodu www.depilujeme.cz s výjimkou velkoobchodní skupiny „Školy/Velkoobchod“. Účast v Bonusovém programu je bezplatná.

11.2.2. Členství v programu vzniká automaticky při vytvoření registrace, nebo v momentě schválení registrace v případě, kdy se uživatel registruje do zákaznické skupiny, v níž členství podléhá schválení ze strany internetového obchodu www.depilujeme.czUživatel registrací současně získává oprávnění využívat všechny výhody Bonusového programu.

11.2.3. Uživatelé, kteří si vytvořili uživatelský účet před zahájením provozu Bonusového programu, získávají oprávnění využívat všechny výhody Bonusového programu automaticky a nemusí o zařazení do Bonusového programu žádat.

11.2.4. Členem Bonusového programu může být fyzická i právnická osoba.

11.2.5. Členství v Bonusovém programu nevyžaduje žádné povinné odběry zboží.

11.2.6. Vyhrazujeme si právo kdykoliv ukončit Bonusový program nebo upravit jeho pravidla a podmínky. V případě ukončení Bonusového programu bude každý člen informován e-mailem nejméně 30 dní před stanoveným termínem ukončení tak, aby mohl dočerpat případné nevyužité bonusy či nasbírané body.

11.2.7. Všechny body či věrnostní bonusy nedočerpané členem k okamžiku ukončení Bonusového programu propadají a nejsou námi nijak refundovány.

11.2.8. Vyhrazujeme si právo upravovat počet bodů zákazníka v případě, kdy aktuální počet bodů v jeho zákaznickém účtu neodpovídá reálné hodnotě jím provedených objednávek. K tomu může například dojít po výskytu technických problémů ovlivňující funkčnost bonusového programu. Ze stejného důvodu si vyhrazujeme právo nedodat produkty, které si zákazník objednal za body v případě, že se až se zpožděním ukázalo, že na ně zákazník neměl právo. V takové situace je povinností internetového obchodu zákazníka před odesláním objednávky kontaktovat.

11.3. Princip fungování

11.3.1. Každý člen Bonusového programu získává body za svoje nákupy v internetovém obchodu www.depilujeme.cz. Body jsou na konto člena připisovány dle typu a množství zakoupených produktů. U každého produktu je uveden počet bodů, které člen Bonusového programu jeho nákupem získá. Nasbírané body se sčítají.  

11.3.2 Body jsou připisovány členům Bonusového programu pouze v případě objednávky jako registrovaný uživatel - tzn. po přihlášení na svůj uživatelský účet. Není možné načítat body dodatečně za objednávky realizované bez přihlášení.

11.3.3. Body jsou připsány členům Bonusového programu bez zbytečného odkladu po zaplacení objednávky. V případě platby převodem se za okamžik zaplacení bere okamžik připsání peněz na Náš účet. V případě platby přes online platební bránu se za okamžik zaplacení považuje připsání platby na účet provozovatele platební brány. V případě platby na dobírku se body připíšou do několika hodin po zaplacení dobírky a převzetí zásilky zákazníkem.  

11.3.4. Body je možné sbírat již od prvního nákupu po libovolně dlouhou dobu. Informace o aktuálním počtu nasbíraných bodů vidí člen Bonusového programu po přihlášení do zákaznického účtu, a to vedle pole „Můj účet“.

11.3.5. Pokud dojde ke stornu objednávky nebo části objednávky, za kterou se zákazníkovi přičetly body do bodového účtu, stornem objednávky nebo její části se z bodového účtu zákazníka odečte odpovídající počet bodů, které nákupem těchto stornovaných položek v minulosti získal.

11.3.6. Pokud dojde ke změně objednávky na žádost zákazníka a stornují se produkty, které zákazník získal za body, na bodový účet zákazníka se přičte odpovídající počet bodů, které na získání těchto produktů použil. Stejný postup se uplatní i v případě odstoupení od smlouvy.

11.3.7. Stav bodového konta může být kladný i záporný.

11.4. Čerpání bodů – odměny v Bonusovým programu

11.4.1. Členové Bonusového programu mají možnost vyměnit nasbírané body za odměny dle aktuální nabídky Bonusového programu. Přehled odměn je možné nalézt v e-shopové kategorii „Nákup za body“. Tato kategorie je viditelná pouze pro přihlášené uživatele. Produkty z této kategorie lze vyměnit za nasbírané body kliknutím na tlačítko „Koupit za body“, které se nachází na přehledové stránce každého tohoto produktu. Vybraný produkt se poté automaticky přidá do objednávky a zákazníkovi je z bodového konta stržen odpovídající počet bodů. V případě smazání daného produktu z objednávky se odpovídající počet bodů opět do bodového konta přičte.  

11.4.2. Z technických důvodů není možné objednat pouze produkty za body. Součástí objednávky musí být vždy alespoň jeden produkt v libovolné peněžité hodnotě.

11.4.3. Počet uplatněných bodů v objednávce je možno vidět v souhrnu objednávky.

11.4.4. Seznam produktů, které člen Bonusového programu objedná za body, není uveden v prvním e-mailu, který dostane jako potvrzení objednávky. Souhrn produktů objednaných za body obdrží zákazník až v druhém potvrzovacím e-mailu.

12. Řešení sporů se spotřebiteli

12.1. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

12.2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@depilujeme.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

12.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

13.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

13.3. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

13.4. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. Pokud Vám na základě Smlouvy máme dodávat Zboží pravidelně a opakovaně, informace o změně Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu nejméně 14 dní před účinností této změny. Pokud od Vás do 14 dnů od zaslání informace o změně neobdržíme výpověď uzavřené Smlouvy na pravidelné a opakované dodávky Zboží, stávají se nové podmínky součástí naší Smlouvy a uplatní se na další dodávku Zboží následující po účinnosti změny. Výpovědní doba v případě, že výpověď podáte, činí 2 měsíce.

13.5. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.

13.6. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

13.7. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však tyto Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup ke Smlouvě i bez Naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

13.8. Tyto Obchodní podmínky nahrazují v plném rozsahu obchodní podmínky účinné a používané přede dnem 14. 3. 2023. Kupní smlouvy uzavřené přede dnem účinnosti těchto Obchodních podmínek a závazky na jejím základě vzniklé se řídí dosavadními obchodními podmínkami.

13.9. Tyto Podmínky nabývají účinnosti 14. 3. 2023.

 

Příloha č.1 – Formulář pro reklamaci

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.depilujeme.cz
Obchodní společnost Evolution Beauty Institut s.r.o.
Se sídlem: 5. května 70, 140 00 Praha 4
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mailová adresa: info@depilujeme.cz
Telefonní číslo:  +420 731 514 401

 

Spotřebitel (vyplní zákazník):

Datum objednání:
Jméno a příjmení: 
E-mail:     
Telefonní číslo:
Doručovací adresa:     
Reklamované zboží:
Popis vad zboží:
Navrhovaný způsob vyřízení reklamace:

     

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

Datum:

Podpis: 

 

Příloha č. 2 – Formulář pro odstoupení od smlouvy

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.depilujeme.cz
Obchodní společnost Evolution Beauty Institut s.r.o.
Se sídlem: 5. května 70, 140 00 Praha 4
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mailová adresa: info@depilujeme.cz
Telefonní číslo:  +420 731 514 401

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od smlouvy (vyplňuje zákazník):

Číslo objednávky:
Jméno a příjmení: 
E-mail:     
Telefonní číslo:
Doručovací adresa:     
Specifikace zboží, kterého se smlouva týká:
Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

    

Je-li kupující spotřebitelem, má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Evolution Beauty Institue s.r.o. („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti jakýmkoliv dostatečně prokazatelným způsobem, například elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři nebo písemně na adresu provozovny Společnosti.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

Datum:

Podpis: