Formulář pro uplatnění reklamace

(Tento formulář vyplňte a odešlete zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod:  www.depilujeme.cz
Obchodní společnost Evolution Beauty Institut s.r.o.
Se sídlem: 5. května 70, 140 00 Praha 4
IČ: 07996811
DIČ: CZ07996811
E-mailová adresa: info@depilujeme.cz
Telefonní číslo:  +420 731 514 401

 

 

Spotřebitel (vyplní zákazník):

Jméno a příjmení:  ______________________________
Adresa:       ______________________________
Telefon: ______________________________
E-mail:    ______________________________
Reklamované zboží: ______________________________
Číslo objednávky: ______________________________
Číslo bankovního účtu: ______________________________

     

 Zakoupený produkt viz výše vykazuje tyto vady:

 

 

Preferuji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:

Prosím zakroužkujte:

  • oprava zboží
  • výměna zboží
  • sleva z ceny zboží

Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).

 


V případě vrácení peněžních prostředků tyto žádám navrátit způsobem (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu):___________________________________________

 

 

V: __________________________     Dne: ____________

                                            
Podpis spotřebitele: _____________________________________

 

 

Seznam příloh:

  1. Faktura číslo  __________________________

 

 

 

Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně  věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.